ក្រុមហ៊ុន ZTE Corp មានផែនការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុន 3 ភាគរយបន្ទាប់ពីការលក់ឡើងវិញ

ក្រុមហ៊ុន ZTE Corp របស់ប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផលិតគំរោងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍គ្រប់គ្រង់។គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាច្រើនរហួតដល់ 3 ភាគរយបន្ទាប់ពីភាគហ៊ុននោះមានបញ្ហាដែលជួបនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន។នេះជាការបង្ហាញនូវច្បាប់ដែលបានកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារ (ថ្ងៃទី 12) ។

ភាគហ៊ុននេះបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនរហូតដល់ 7,6 ភាគរយនៅទីក្រុង Shenzhen នៅថ្ងៃពុធនេះហើយភាគហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនដូចជា 5,6 ភាគរយ។ក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវមានបញ្ហាតាំងពីដើមឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការបំបែកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងជាការបន្តអាជីវកម្មនៅក្នុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់ 1.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ការដាក់ទោសនេះគឺដើម្បីហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់របស់អាមេរិកព្រោះភាគហ៊ុននេះចាប់តាំងពីបានឡើងប្រហែល 150 ភាគរយនៅទីក្រុង Shenzhen ។ក្រុមហ៊ុន ZTE បានឱ្យដឹងថាម្ចាស់ភាគហ៊ុននេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Zhongxingxin ទូរគមនាគមន៍នេះបានគ្រប់គ្រងនឹងលក់បានរហូតដល់ទៅ 2 ភាគរយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ZTE ដែលបានចែកចាយក៏ដូចជាការលុបបំបាត់ដល់ 90 ថ្ងៃ។Zhongxingxin ការស្នើសុំនេះវាមិនបានសម្រេចច្រើនដងជាង 41.9 លាននាក់ដោយក្រុមហ៊ុន ZTE A-ហ៊ុនឬ 1 ភាគរយនៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីជាវក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំសម្រាប់គ្រឿង ICBCCS SHSZ 300 មូលនិធិជួញដូរបាន។

មតិល្បី

មតិ

ចុចកន្លែងនេះចូលមើលបន្ថែម

ណែនាំល្បីៗ

កំពុងទាញទិនន្ន័យ⋅⋅⋅

Scan download